Jump to content

Welcome to Czechoslovak Armed Forces

Guest Image

VÍTEJTE NA FÓRU CSAF

( Czechoslovak Armed Forces)


TOTO FÓRUM JE URČENO PRO VŠECHNY HRÁČE SE ZÁJMEM O MMO HRU WAR THUNDER A LETECKÉ SIMULÁTORY
DOZVÍTE SE ZDE SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ, RAD A NÁVODŮ K HRÁM WAR THUNDER, IL-2 STURMOVIK, DCS a jiných.

POKUD MÁTE ZÁJEM O TO STÁT SE PLNOHODNOTNÝM ČLENEM CSAF DOSTAVTE SE NA NÁŠ DISCORD:
https://discord.gg/35m3xfHPzU


 

HH6PQsG.gif?1


Najdete nás také na FB: Czechoslovak Armed Forces

Preambule

My, členové klanu CSAF, vědomi si svých práv a naplněni láskou k našemu klanu a jeho dlouhé tradici čestného vystupování, dáváme si tato pravidla, abychom ochránili sebe, náš klan i jeho pověst a nastolili cestu spokojeného a nerušeného hraní online her, na kteroužto jsme pyšni.

 

 

 

1. Organizační struktura

 

Klan CSAF je centrálně řízený, hierarchicky uspořádaný klan, sdružující hráče War Thunderu a IL-2.

V rámci klanu je možné na fóru probírat a na klanovém Team speak 3 serveru (dále jen TS) hrát i jiné hry. Nicméně klanová struktura je uzpůsobena hraní výše zmíněných her a to následujícím způsobem.

Klan řídí velitel, a nejvyšší velení a je rozčleněn na jednotlivé operační skupiny řízené příslušným velitelem. Mimo to jsou členům klanu udělovány hodnosti a je povinností členů klanu odpovědně přistupovat ke všem pokynům členů klanu s vyšší hodností.

Pravidla klanu se vztahují na všechny členy bez vyjímky. Členství v klanu, využívání klanového fóra a Team speak 3 serveru je možné pouze při respektování těchto pravidel. Zároveň respektováním těchto pravidel vzniká právo na využívání tohoto fóra a serveru i v případě neúčasti v klanu.

 

Práva a povinnosti jednotlivých členů klanu jsou upraveny následujícím způsobem.

 

 

 

1.1 Nejvyšší velení

Moderuje fórum, navrhuje velitele operačních skupin, dbá na dodržování pravidel a povinností v rámci klanu a na fóru. Uděluje penalizace za nevhodné chování a svolává poradu velení. Členové nejvyššího velení nejsou členy žádné operační skupiny.

Nejvyšší velení se skládá z Velitele CSAF, dvou Zástupců velitele klanu a Hlavního náborového důstojníka.

 

 

 

1.1.1 Velitel klanu CSAF (czechfighter)

Řídí klan. Je nejvyšší instancí v rozhodování sporů.
Jmenuje a odvolává Zástupce velitele klanu a Hlavního náborového důstojníka. Tuto skutečnost oznamuje radě veteránů a velení operačních letek.

Jmenuje a odvolává velitele operačních skupin po poradě s Nejvyšším velením.
Na TS je označen ikonkou ,,Velitel CSAF" a ,,Nejvyšší velení".

 


1.1.2 Zástupce velitele klanu (Hans von Segun, Julex SVK)


Řeší případné osobní problémy v rámci klanu, zabývá se komunikací s ostatními klany (domlouvání spolupráce, CW, apod.), přejímá odpovědnost, práva a povinnosti velitele klanu v době jeho nepřítomnosti.

Každý ze zástupců se zabývá svěřenou problematikou v rámci řízení klanu (viz. příslušné vlákno fóra)
Na TS je označen ikonkou ,,Nejvyšší velení"

 

 

 

1.1.4 Poradní a úřednické sbory Nejvyššího velení

 

Nejsou součástí nejvyššího velení. Spolupodílí se na řízení klanu a organizování jeho činnosti. Mohou být členy operačních skupin.

 

1.1.4.1 Rada veteránů (viz. příslušné vlákno fóra)

Rada vereránů se skládá z hráčů, jenž jsou členy klanu dostatečně dlouhou dobu, bez přerušení.

V případě svolání rady veteránů působí jako poradní sbor nejvyššího velení. Dohlíží na nejvyšší velení ve smyslu vněšího vystupování klanu. A upravuje kritéria pro členství v této radě.

Dále odvolává a jmenuje velitele klanu.

Ustanovení rady veteránů jsou platná za předpokladu, že návrh je podpořen nadpolovičním počtem členů rady.

Na TS je každý člen označen ikonkou ,,Veterán"

 

 

1.1.4.2 Squadron battles leader (viz. příslušné vlákno fóra)

Řídí a organizuje squadron battles a klanové války jak na meziklanové, tak klanové úrovni. Za tuto činnost odpovídá pověřenému členovi nejvyššího velení. V samotných bitvách odpovídá za organizaci samotného boje.

Na TS je označen ikonkou ,,Squadron battles leader"

 

 

1.1.4.3 Hlavní náborový důstojník (viz. příslušné vlákno fóra)

Zodpovídá za nábor nových členů, přiděluje práva na fóru a na TS a zodpovídá za nábor jako takový. Hlavního náborového důstojníka si vybírá Velitel CSAF.

Na TS je označen ikonkou ,,Hlavní náborový důstojník".

Hlavní náborový důstojník také funguje jako velitel operační skupiny pro Rekruty.

 

 

1.1.4.4 Náborový důstojník (viz. příslušné vlákno fóra)

Zodpovídá za nábor nových členů, provádí transfer členů mezi operačními skupinami, přiděluje práva na fóru a na TS. Náborového důstojníka si vybírá Hlavní náborový důstojník po poradě s nejvyšším velením.

Za řádné plnění funkce odpovídá Hlavnímu náborovému důstojníku.

Na TS je označen ikonkou ,,Náborový důstojník".

Náborový důstojník také funguje jako zástupce velitele operační skupiny pro Rekruty.

 

 

1.1.4.5 Další orgány zabezpečující činnost klanu (viz. příslušné vlákno fóra)

Nejvyšší velení může ustavit další orgány pro vykonávání zadané činnosti v prámci klanu, nenaruší-li to kompetence ani organizační strukturu vyplývající z těchto pravidel.

Tyto orgány se řídí vlastní strukturou a podléhají nejvyššímu velení.

Na TS mohou být odlišeni příslušnými ikonkami.

 

 

 

1.2 Velení operačních skupin

Může svolat poradu Velení, moderuje příslušné sekce fóra. Dbá na dodržování pravidel klanu v rámci jednotlivých operačních skupin a zodpovídá za jejich dodržování a vykonávání případných trestů.

Skládá se ze členů Nejvyššího velení a Velitelů operačních skupin, případně jejich zástupců. Porada Velení schvaluje změny pravidel a zásadní organizační změny v klanové struktuře.

 

 

 

1.2.1 Velitel operační skupiny / Velitel Taktické letky Raven (viz. příslušné vlákno fóra)

Zodpovídá za chování jednotlivých členů operační skupiny a to jak ve hře, tak na fórech. Vybírá si své zástupce z řad členů operační skupiny. Konzultuje s Hlavním náborovým důstojníkem celkový stav jednotky (potřeba nových členů, návrhy na přeřazení), příp. vyloučení členů pro neaktivitu. S nejvyšším velením pak diskutuje závažné kázeňské prohřešky a jejich tresty. Velitele operační skupiny nebo Taktické letky Raven jmenuje Nejvyšší velení na základě vlastního úsudku. Svolává poradu velení.

Na TS je označen ikonkou ,,Velitel operační skupiny" či ,,Velitel taktické letky"

 1.2.2 Zástupce velitele operační skupiny / Zástupce velitele taktické letky Raven
Jedná se o Velitele leteckého pluku a Velitele tankové divize v rámci příslušné operační skupiny.

Přejímají odpovědnost, práva a povinnosti velitele operační skupiny v době jeho nepřítomnosti velitelem předem určeným způsobem. Zástupce velitele operační skupiny si vybírá Velitel operační skupiny a následně plně zodpovídá za řádné vykonávání funkce.

Může být požadováno jeho zapojení do řádného plnění funkce velení operační skupiny.

Na TS je označen ikonkou ,,Zástupce velitele OS" či ,,Zástupce velitele TL"
Práva, povinnosti a další kompetence Zástupce velitele operační skupiny sděluje velitel operační skupiny v okamžiku jmenování do funkce. Tato pak mohou být upravena s vědomím obou stran.

 

 

 

1.3 Členové operačních skupin

Plní pokyny velitele operační skupiny, snaží se zdokonalovat ve svých herních znalostech a dovednostech, především ve směru svého zařazení v rámci skupiny. Chovají se slušně ve hře i mimo ni, zejména na fórech o WT a na TS. Případné stížnosti, problémy či připomínky řeší s velitelem letky či jejím zástupcem.
 

Členové operačních skupin se dělí následujícím způsobem:

 

 

1.3.1 Aktivní hráč
Aktivní hráči se se aktivně účastní dění v klaně, věnují se hraní několikrát týdně a se stejnou četností sledují i klanové fórum. Tito hráči se aktivním způsobem zapojují do utváření klanových statistik a účastní se squadron battles.

Tito hráči jsou ve hře zařazeni v [CSAF].

 


1.3.2 Rekreační hráč

Tito hráči hrají v rámci klanu nárazově. Ve hře jsou zařazeni v CSAF2.

I přes svou omezenou aktivitu se věnují sledování klanového fóra a to minimálně jednou za 14 dní. Zde sledují téma ,,Důležitá oznámení", vlákna své operační skupiny a dbají aby jejich případná delší neaktivita byla řádně omluvena stanoveným způsobem.

 

 

1.3.a Člen leteckého pluku

Člen leteckého pluku je takový hráč War Thunderu, který prošel příjímacím řízením do klanu stanoveným způsobem (viz. příslušné pokyny), byl přijat Velitelem operační skupiny pod kterou tento pluk spadá určeným způsobem a jím zaevidován do evidence členů leteckého pluku.

Povinností člena leteckého pluku je zdokonalovat se v ovládání letecké techniky a součinnosti s pozemními jednotkami.

Na TS je označen ikonkou ,,War Thunder letec", stejně jako zájemci o toto zařazení.

 

 

1.3.b Člen tankové divize

Člen tankové divize je takový hráč War Thunderu, který prošel příjímacím řízením do klanu stanoveným způsobem (viz. příslušné pokyny), byl přijat Velitelem operační skupiny pod kterou tato divize spadá určeným způsobem a jím zaevidován do evidence členů tankové divize.

Povinností člena tankové divize je zdokonalovat se v ovládání pozemní techniky a součinnosti s leteckými jednotkami.

Na TS je označen ikonkou ,,War Thunder tankista", stejně jako zájemci o toto zařazení.

 

 

1.3.3c Člen tatické letky Raven

Člen taktické letky Raven je takový hráč IL-2 či DCS, případně WT v režimu simulator battles, který prošel příjímacím řízením, byl přijat do této letky stanoveným způsobem a je zaevidován do evidence členů letky.

Ve hře WT je zařazen v CSAF4.

a TS je označen ikonkou ,,War Thunder letec", jedná-li se o hráče WT. Dále pak je na TS je označen ikonkou ,,HSFX pilot" či ,,HSFX rekrut" podle zařazení v rámci této letky, jedná-li se o hráče HSFX módu pro IL-2 Sturmovik 1946. Dále pak je na TS je označen ikonkou ,,DCS pilot" v případě, že se jedná o hráče simulátoru DCS.

 

 

Každý řádný člen klanu vyjma Nejvyššího velení a Velitelů operačních skupin je zařazen mezi Aktivní hráče nebo Rekreační hráče. Členství v obou těchto skupinách zároveň se vylučuje.

A zároveň je Člen leteckého pluku nebo Člen tankové divize nebo Člen tatické letky Raven. Členství ve více z těchto skupinách zároveň se vylučuje.

 

 

1.4 Rekrut
 

Rekrut je takový hráč War Thunderu, který si podal přihlášku do klanu, absolvoval přijímací pohovor s náborářem, který tuto událost patřičně zaevidoval, a doposud úspěšně neabsolvoval přijmací řízení do klanu a nebyl zařazen do žádné operační skupiny, ani do taktické letky Raven.

Povinností rekruta je zdokonalovat se v ovládání techniky na jejíž ovládání se plánuje v rámci operační skupiny zaměřit. Dále se aktivně věnuje plnění přijímacího řízení (podle příslušných pokynů). Zároveň pravidelně a aktivně sleduje klanové fórum. Pokud si rekrut do jednoho měsíce od přijetí do klanu nenajde žádnou Operační skupinu, může být vyloučen z CSAF.

Rekrutí se chovají slušně ve hře i mimo ni, zejména na fórech o WT a na TS. Případné stížnosti, problémy, či připomínky řeší s Hlavním náborovým důstojníkem, či Náborovým důstojníkem. Veškeré jejich prohřešky jsou důkledně zkoumány, řešeny a přísně trestány.

Ve hře je zařazen v CSAF3.

Na TS je označen ikonkou ,,Rekrut".

 

 
1.5 Hodnosti

Hráčům jsou v rámci klanu udělovány hodnosti. Tyto hodnosti odpovídají jejich služebnímu zařazení. Dále reflektují jejich činnost pro klan a schopnosti, není-li to v rozporu s následujícím rozpisem hodností.

V každém případě pak reflektují tresty jednotlivých hráčů.

 

 • Velitel klanu - Brigádní generál
 •  
 • Zástupce velitele klanu - Podplukovník-Plukovník
 •  
 • Hlavní náborář - Major
 •  
 • Velitel operační skupiny - Štábní kapitán
 •                                        - Kapitán
 •  
 • Zástupce velitele operační skupiny - Nadporučík
 •                                                        - Poručík
 •                                                              
 • Člen operační skupiny    
  • velitel skupiny v boji - Podporučík
  •                                - Štábní praporčík
  •                                - Praporčík
  •  
  • vedoucí skupinky v boji - Štábní rotmistr
  •                                     - Rotmistr
  •  
  • člen - Rotný
  •        - Četař
  •        - Desátník
 • Rekrut - Vojín

 

 

1.5.1 Povýšení

 

Povýšení se uděluje dle funkce zastávané v rámci klanu a za zásluhy o klan ve hře, potažmo v komunitě War Thunder, případně v jiné oblasti činnosti klanu. O povýšení rozhoduje nejvyšší velení.

O povýšení členů letky v rámci letky může rozhodovat i velitel letky až do hodnosti nadpraporčíka.
O povýšení členů letky v rámci letky do hodností štábního praporčíka, poručíka či nadporučíka a svěření s tím spojené funkce rozhoduje velitel letky s povinností oznámit tento akt nejvyššímu velení.
Povýšení vstupuje v platnost okamžikem řádného zaevidování kompetentní osobou.

 

 

1.5.2 Degradace

 

Hodnosti se odebírají za prohřešky proti pravidlům, tedy i za každý varovný bod.

O degradaci členů letky v rámci letky může rozhodovat i velitel operační skupiny v rámci příslušné škály hodností.

Degradace vstupuje v platnost okamžikem řádného zaevidování kompetentní osobou.

 

 

 

2. Práva, povinnosti uživatelů a postihy za porušování pravidel

 

Každý uživatel klanového fóra a Team speak 3 serveru je povinen dodržovat pravidla klanu CSAF. Současně mu vzniká právo na využívání klanového fóra a Team speak 3 serveru ve smyslu těchto pravidel.

Za jakékoli porušení těchto pravidel může být udělen jeden nebo více trestných bodů.

 

 

2.1 Povinnosti

Tato část upravuje povinnosti všech uživatelů služeb CSAF.

Pokud se uživatel dopustí prohřešku a bude přistižen, nebo nahlášen druhou stranou, hrozí mu penalizace dle závažnosti provinění podle těchto pravidel.

 

 

2.1.1 Vystupování

Je zakázáno jakýmkoli způsobem urážet, zesměšňovat nebo jakýmkoli jiným dehonestujícím způsobem vyvolávat konflikt s ostatními hráči jak ve hře, klanovém TS, tak na fórech týkajících se WT, případně jinde.
Je zakázáno záměrně obtěžovat či znepříjemňovat pobyt na fóru či klanovém TS3 serveru jiným uživatelům.
 

 

2.1.1.1 Vystupování mimo komunitu War Thunder

Je zakázáno vystupovat tak, aby mohlo být poškozeno dobré mínění o CSAF v situaci, když osoby a toto jejich nevhodné vystupování může být spojováno s klanem CSAF.

 

 

2.1.2 Povinnosti vyplývající z členství v klanu

Členové CSAF musí respektovat pokyny a rady hráčů s vyšší hodností v rámci organizační struktury. V případě neuposlechnutí rozkazu od nadřízeného hrozí hráči penalizace ve výši jednoho varovného bodu.
Je povinností každého člena CSAF pravidelně navštěvovat klanové TS a věnovat seklanovému fóru. V případě dlouhodobé neomluvené neaktivity hrozí hráči vyřazení z operační skupiny, případně vyloučení z klanu.
Členové CSAF jsou povinni být v době hraní na klanovém TS.

Členové klanu jsou povinni mít profil na klanovém TS3 serveru i klanovém fóru a používat zde stejný nick, pod jakým vystupují ve hře.

Členství v klanu CSAF je neslučitelné s členstvím v jiném klanu na WT.
 

 

2.1.2.1 Povinnosti vzhledem k rekrutům a zájemcům o přijetí do klanu
Každý člen klanu je povinnen aktivně dohlížet na dodržování pravidel klanu osobami, které se ucházejí o členství v klanu (mají tedy vyplněnou přihlášku na fóru). A veškerá zjištění o jejich neplnění nebo případném neplnění jiných jejich povinností aktivně sdělovat náborářům.

 

2.1.2.2 Povinnosti funkcionářů
Členové klanu pověření vykonávám funkce v rámci klanu jsou povinni tuto funkci řádně a odpovědně vykonávat.

 

2.1.2.3 Povinnosti uchazečů o členství v klanu

Každý zájemce o člentví v klanu je povinnen upozornit na svou případnou minulou zamítnutou žádost o členství v klanu, případně na veškeré další skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho žádost o členství v klanu. Takto učiní nejpozději při přijímacím pohovoru.

 

                  

 

 

2.2 Práva uživatelů

Každý uživatel má právo využívat klanového fóra a TS3 serveru v sekcích určených k využívání skupinou do které je zařazen.

 

 

2.2.1 Ochrana vyplývající z dodržování pravidel

 

2.2.1.1 Každý uživatel má právo na ochranu vyplývající z těchto pravidel a spravedlivé potrestání na něm se provinivších uživatelů. Současně má právo na informace o průběhu tohoto procesu, pokud o ně projeví zájem.

 

 

2.2.2 Organizační struktura

 

2.2.2.1 Každý klanový funkcionář má právo vykonávat činnosti vyplývající z jeho funkce takovým způsobem jakým uzná za vhodný, neporušuje-li pravidla klanu.

 

2.2.2.2 Každý člen klanu může beztrestně zpochybnit schopnost a kompetentnost jiného člena klanu k vykonávání funkce. Nicméně toto je možné výhradně u jeho nadřízených neveřejnou formou.
V případě jiného postupu nelze toto právo uplatnit.

2.2.2.3 Každý člen rady veteránů může svolat radu veteránů na jím určenou dobu.

 

 

 

2.3 Udělování trestných bodů a penalizací

Za porušení těchto pravidel jsou udělovány trestné body. V případě, že danému uživateli není možné udělit trestný bod, nebo v případě, kdy tento postup nemůže zajistit dodržování těchto pravidel, může být přistoupeno k dalším způsobům postihu.

 

O tom, zdali došlo k porušení těchto pravidel rozhoduje vždy tatáž osoba, která rozhoduje o udělovánípenalizací.

 

 

2.3.1 Trestné body

Trestný bod může být udělen každému uživateli klanového fóra.

Systém varování se řídí podle pravidla „třikrát a dost,“ tj. hráči s prvním a druhým varováním obdrží trestný bod, bude mu snížena hodnost a dostane varování přes PM. Po udělení třetího varovného bodu následuje vyloučení z klanu a zamezení přístupu na fórum. Délka platnosti varovného bodu (nikoli degradace) závisí na závažnosti provinění a rozhoduje o ní osoba, která trestný bod uděluje.

 

Penalizaci do výše 1 trestného bodu pro jeden prohřešek uděluje velitel operační skupiny do níž penalizovaný spadá. Závažnější provinění a více než 2 nezávislá provinění řešená v průběhu 10ti dní s týmž proviněným řeší nejvyšší velení.

Trestné body pro velitele operačních skupin a členy nejvyššího velení uděluje velitel klanu.

Trestné body veliteli klanu uděluje rada veteránů hlasováním.

 

2.3.1.1 Udělování trestných bodů uchazečům o členství v klanu

Uchazeči o členství v klanu budou po udělení prvního trestného bodu vyřazeni z přijímacího řízení.

 

 

2.3.2 Další postihy

Mezi další postihy, jakými je možno uživatele potrestat patří zamezení přístupu na klanové TS, odebrání klan tagu ve hře.

 

 

3. Dodatečná ustanovení

 

Členové CSAF by se měli dostatečně seznámit se všemi funkcemi fóra a jeho možnostmi, tzn. vyhýbat se multipostům a zakládání zbytečných vláken nebo zakládání vláken mimo sekce k tomu určené.

 

 

Členové CSAF mají šanci na kariérní postup na základě jejich kladné aktivity na klanovém a na jiných fórech.  O povýšení v rámci operační skupiny rozhoduje velitel operační skupiny, o povýšení na vyšší pozice v klanové hierarchii rozhoduje nejvyšší velení.

 

 

Členové CSAF by se měli aktivně zajímat o vojenskou techniku (1930-1953) a snažit se zlepšovat své dovednosti v oblasti hry.

×
×
 • Create New...